RafaëlgemeenteMaandtekst

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

Handelingen
2:42 en 43Locatie:
Haemstede Barger VMBO
Koediefslaan 73
Heemstede


ANBI

© 2021 Rafaëlgemeente Nehemia


ANBI


A - Algemene gegevens

Officiële naam conform statuten: Rafaël gemeenschap Nehemia

Publieksnaam: Rafaël Nehemia

Kamer van Koophandel nummer: Geen

RSIN: 824150168

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Instelling: Nehemia Heemstede **) en vestigingsplaats: Akersloot

Postadres: Rafael Nehemia Heemstede, p/a Musholm 214, 2133 HW Hoofddorp

Email: info@rafael-nehemia.nl
Telefoonnummer: 023-5640423

Bankrekeningnummer van Rafaël Nehemia luidt: NL04INGB0000370585

B - Samenstelling bestuur

De gemeenschap wordt geleid door een voorzitter, secretaris en penningmeester.

C - Doelstelling en Visie

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

D - Beleidsplan dit jaar

Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het landelijke kerkgenootschap Rafaël Nederland. Zie de link:
https://rafael.nl/wp-content/uploads/2020/06/beleidsplan-RN-2020-versie-1.5-verkort.pdf

Het jaarlijkse beleidsplan van onze gemeenschap verandert per jaar niet wezenlijk, maar ontwikkelt wel steeds mee met de ontwikkelingen binnen de gemeenschap zelf en het werkgebied van de gemeenschap. Zie de link: Nehemia Visie en Beleidsplan 2021


E - Beloningsbeleid

Teammedewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding voor lopende zaken.

F - Verslag activiteiten vorig jaar

De vaste activiteiten die horen bij kerk zijn hebben op regelmatige basis het gehele jaar door plaatsgevonden: samenkomsten, Bijbelstudies, bestuursvergaderingen, etc.
Zie het jaarverslag in de link: Nehemia Jaarverslag 2020


G - Begroting dit jaar

Zie onder H de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

Toelichting:
De begroting is op realistische verwachtingen gebaseerd, waarbij dus een tekort optreedt. Dit zal vanuit de algemene reserve gecompenseerd worden.

H - Financiële jaarverslag vorig jaar

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.

Toelichting

In 2020 is het exploitatieresultaat uitgekomen op een negatief saldo van € 39549. Dit bedrag zal gecompenseerd worden uit de algemene reserve.

De Kascontrole heeft vóór de jaarvergadering plaatsgevonden. De kascontrole commissie is akkoord met de opgestelde jaarrekening.